Det skal ikkje brukast piggtråd i gjerde for å regulera dyrs ferdsel. Dette er heimla i dyrevelferdlova § 15.