Varsel om planarbeid – detaljregulering for Liarvågen hyttefelt plan-id 202002

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat detaljreguleringsarbeid. Reguleringen vil omfatte gbnr. 143/28 og vil følge grensene til denne eiendommen.
Hensikten med reguleringen er:

  • Videre utvikle området for å skape et tilbud med hytter og konferanse lokaler med maritim tilknytning der områdets kvaliteter benyttes som en del av aktivitetstilbudet. Dette innebærer at antall hytter økes og enkelte funksjoner i området må oppdateres. Aktivitetene på området skal rettes mot private så vel som næringsaktører. 
  • Forenkle forvaltingen av eiendommen som nå er delt i 3 forskjellige reguleringsplaner. 
  • Gjøre de eksisterende utleie hyttene mer attraktive i markedet
  • Få mulighet for å utvide antall enheter.
  • Legge til rette for kurs, konferanse og private arrangement.
  • Rendyrke sjøfriluftslivs opplevelsen for gjester, og samtidig kunne tilby alternative aktiviteter for hele familien.
  • Utvide kapasiteten i småbåtanlegget, og tilrettelegge for noen større båter.
  • Reiselivet og friluftslivet er særlig viktig for bygdesamfunn som Nedstrand, handel fra hytteeiere, campingturister og andre er med på å opprettholde dagligvare tilbud og andre tjenester i bygdene. Tiltaket er i tråd med overordnet strategi for utvikling av Tysvær kommune.

Planområdet er på ca. 32.2 daa, og Planområdet ligger langs Liarvågvegen ca. 0,5 km nord for Liarvåg.  Planområdet ligger mellom veien og sjøen

Gjeldende reguleringsplaner er en detaljering av kommuneplanens arealdel, og har formålene bebyggelse, friområder, småbåthavn mm. Det er behov for noen endringer for å kunne bebygge eiendommen som ønsket, hvor blant annet maks størrelse på hytter må utvides, og det må legges til rette for en konferansesenter, utvidelse av formålet for småbåthavn og annen bruk av arealene internt i planene. Del av området er ligger i hensynsone H530_FS28 funksjonell strandsone.

Planen er i hovedsak i samsvar med overordna plan, med unntak av konferansesenter. Planen medfører ikke vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og utløyser derfor ikke krav til konsekvensutgreiing.

Forslagstiller: Multi Vedlikehold Eiendom AS, Eikeskogvegen 20, 5570 Aksdal

Merknader til planarbeidet må sendes innen 05. juni 2020.

Send til:

PDS Arkitekt AS
v/John Ola Mytting
Spannaveien 152
5535 Haugesund
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 


Vedlegg:

Kart over planområdet

Oppstartsmøtereferat

Planinitiativ

 

Kart tmb