Med hjemmel i § 12-3 og §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det med dette oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan 201608 – Skeiseid B18-7.

Varslet område er ca. 242 daa og gjelder gnr/bnr 70/34 og deler av 70/1,70/4, 79/1100 m.fl. i Tysvær kommune. Varslet område er større enn gjeldende planområde B18-7 for å kunne justere plangrensen om det skulle bli hensiktsmessig. Endelig planforslag vil bli mindre i areal enn varslet. Varselet er utarbeidet på vegne av Skeiseid Utviklingsselskap AS.

Området er i kommunedelplan Aksdal - Førre avsatt til bustader, offentleg eller privat tenesteyting, idrettsanlegg og friområde. I gjeldende områderegulering for Skeiseid (planid 201520) er varslet område avsatt til boligbebyggelse, nærmiljøanlegg, samferdselsanlegg, grønnstruktur, naturvern og naturområde. I gjeldende reguleringsplan 201608 Skeiseid B18-7 er område regulert til boligbebyggelse, lekeplasser, samferdselsanlegg, grønnstruktur, naturvern, naturområde m.m. Formålet med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplan for å ta hensyn til krevende grunnforhold.

Planarbeidet er av Tysvær kommune ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (KU) iht. forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2.

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere vil få eget brev om planarbeidet.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS per post til Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND eller via e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 18.01.21.

Spørsmål vedrørende saken kan rettes til COWI AS v/Hjørdis Hausken på tlf. 924 10 516 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 plankart skeiseid