Fløyte hyttefelt - PlanID 201413

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 kunngjøres igangsetting av arbeid med reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Fløyte hyttefelt. Vedtatt 18.06.2019, plan ID 201413 (Figur 1). Endringen omfatter i hovedsak tomtene H1-H4 med omkringliggende friområde og adkomstveg til tomtene, samt ny parkeringsplass der det frem til i dag har vært renovasjonsanlegg.

Dagens situasjon:
Detaljreguleringsplan for Fløyte hyttefelt ble vedtatt i fjor sommer. Intensjonen med planen var å fortette hytteområdet med flere tomter, naust og boder.

Figur 1: Gjeldende plankart over Fløya hyttefelt, vedtatt 18.06.2019

Endringen som nå varsles:
Områdene som varsles endret i plankartet er vist med rødsirkel i figur 1.

1. Tomtene H1-H4:
Det ble varslet oppstart for planarbeid med Fløyte hytteplan i 2015, og planen ble lagt på offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i april 2017.

Figur 2: Viser tomtene ved offentlig ettersyn i 2017.

Etter offentlig ettersyn ble det gjennomført en del endringer i plankartet som følge av innkomne merknader. Endringene ble gjennomført av plankonsulent, med brev og møte oppfølging av kommunen. Det som har skjedd i denne prosessen er at adkomstvegen til H1 ble forlenget til H2 noe som vil medføre store terreng inngrep ved gjennomføring i tråd med planen, samt mindre justeringer av formålsgrenser og byggegrenser på tomtene.

Figur 3: Viser tomtene i vedtatt plan av 18.06.2019.

På befaring kom det klart frem at realiseringen av spesielt tomt H2 og adkomsten til denne tomten ville medføre store inngrep i naturen. Dette er ikke intensjonen med planen og heller ikke ønskelig fra grunneier sin side eller fra kommunen. En ser at ved noen mindre justeringer kan en tilpasse tomtene slik at de kan bebygges og få adkomst med vesentlig mindre terrenginngrep enn det vedtatt plan legger opp til.

Figur 4: Viser ønsket endring av tomtene.

For tomt H2 og H3 er det regulert inn byggegrense for plassering av fritidsbolig. På grunn av best mulig terrengtilpasning er det en byggegrense på 2 meter på H2 og 6 meter på H3. H2 har svært skrånende terreng, og for å unngå unødvendige terrengarbeider er byggegrensen mot H3 redusert sett fra kravet i plan- og bygningsloven om 4 meter redusert til 2 meter. Det medfører at H3 får en byggegrense på 6 meter for å opprettholde brannkrav. Ny bestemmelse vil åpne opp for at mindre frittstående bygninger kan plasseres nærmere H2 enn gitt byggegrense i plankartet. Ny bestemmelse:

4.1.6    Frittstående mindre bygg på H3 kan plasseres nærmere H2 enn byggegrensen i plankartet etter byggesaksforskriften § 4-1.

Friområdet mellom felles veg og H3-H4 er etter befaring vurdert som lite egnet areal til friområde, og formålsgrensen på tomtene H3-H4 er lagt i flukt med veg. Dette gir tomt H3 mulighet for direkte avkjørsel inn på felles veg med minimale terrenginngrep.

Parkeringsplass P7:
I planprosessen er renovasjonsanlegget besluttet lagt utenfor planområdet i nær tilknytning til europaveg etter HIM sine retningslinjer. Ved førstegangsbehandling av planen lå P7 inne som renovasjonsanlegg. Plassen er i dag gruset og egnes ikke for landbruksdriften, og grunneier har derfor ønske om at plassen kan benyttes til parkering. Under viser forslag til parkeringsareal P7.

Figur 5: Foreslått ny parkeringsplass P7

I vedtatt plan ligger arealet under formål landbruk. I NIBIO sitt gardskart er arealet registrert som bebygd areal, og anses derfor ikke som verdifullt landbruksareal.

Endringene innebærer følgende:

  • Vegen mellom tomtene H1, H2 og H3, H4 utgår
  • Ny adkomst i sørvest til H2
  • H1 og H2 trekkes opp og grenser til H3 og H4
  • Stripen med regulert friområde mellom veg og tomtene H3 og H4 fjernes og tomtene får direkte avkjørsel fra felles veg
  • Stripen med friområde vest for H2 utgår, da dette ikke er en naturlig veg ned til sjøen. Adkomst til sjøen opprettholdes øst for H1. Det er denne som benyttes i dag og ligger mest naturlig i terrenget.
  • Byggegrensen på H3 skal kun gjelde for plassering av fritidsbolig, terrasse/bod kan plasseres nærmere enn byggegrensen. Dette skal endres i bestemmelsene, jfr. ny bestemmelse.
  • Ny parkeringsplass P7.

 

Fremgangsmåte:
Reguleringsendringen berører gbnr. 2/4 og betyr at en kan gjennomføre planen med betydelig mindre terrenginngrep som ville gitt store sår i landskapet. Endringen vil i liten grad berøre naboers eller andres interesser, og er vurdert til å kunne gjennomføres som en reguleringsendring.

Det gjøres oppmerksom på at behandling av reguleringsendringen i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14 betyr at saken ikke blir lagt ut til offentlig ettersyn. Informerer derfor om at eventuelle merknader må bli gitt i forbindelse med dette varselet om oppstart.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeid kan også sendes skriftlig til:
Tysvær kommune resultatområde teknisk
Postboks 94
5575 AKSDAL

eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2015/739).

 

Frist for å sende innspill er satt til den 22.05.2020.

 

Vedlegg:

1. Fløyte 2020 - Plankart (PDF)

2. Fløyte 2020 - Bestemmelser (PDF)

3. Fløyte 2020 - H1-H4 (PDF)

4. Fløyte 2020 - P7 (PDF)