Høringsbrev - Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene

Høringsfrist: 15. mars 2021

Lovhjemmel: Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64) §§ 7 og 8 Krav til barnehagens virksomhet. Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Vedtekter for kommunale barnehager ble sist revidert høsten 2018

På bakgrunn av lovendringer gjeldende fra 1 januar 2021 er vedtekter revidert slik at de er i tråd med nytt regelverk.

Høringsinstanser: Samarbeidsutvalgene i barnehagene skal forelegges saken jf. barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Kommunen ønsker også innspill fra andre som har synspunkt i saken, nære samarbeidspartnere, foreldreutvalg for barnehager (FUB) og særlig private barnehageeiere. Det er den enkelte barnehageeier som fastsetter vedtektene for egne barnehager, men de private barnehagene følger kommunens opptakskriterier og er derfor særlig viktig lar seg høre.

Vedtektene skal behandles i levekårsutvalget: 21.04.2021

Forslag til vedtekter har bokmål som målform. Vedtektene er forsøkt formulert i et klarere språk som skal gjøre det lettere å lese for den som bruker tjenesten.

 

I forslag til nye vedtekter ber vi dere være spesielt oppmerksom på følgende punkt:

Punkt 3. Barn og foreldres medvirkning.

Barns rett til medvirkning er tatt inn i vedtektene.

Antall medlemmer i samarbeidsutvalget er tallfestet.

Styrer er eierrepresentant i SU. Dette vil fremkomme av kommunens delegeringsreglement og gjøres gjeldende når dette er vedtatt i kommunestyret.

Informasjon om FUB, foreldreutvalget for barnehager er tatt inn i vedtektene.

Punkt 4. Barnehageopptak og søknad om barnehageplass

Det er satt en søknadsdato for opptak slik at de som søker endring av plass og nye søkere har samme søknadsfrist. Søknadsfristen er 15 februar

Punkt 5. Foresattes ønsker

Nytt punkt i vedtektene

Her er det klargjort at foresattes prioriteringer skal tillegges stor vekt ved opptaket jf. barnehageloven § 12 første ledd. 

Foresatte har rett til å stå på venteliste til et høyere valg av barnehage når de får tildelt en barnehage de har prioritert lavt. (Jf. Forskrift 16 desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage –saksbehandlingsforskriften)

Punkt 7. Opptakskriterier

I nye vedtekter henvises det til barnehageloven § 12 om hvem som har lovfestet rett til barnehageplass.

Kriterier for opptak er oppdatert i henhold til endringer i lovverket.

Søsken av barn som allerede har plass og skal fortsette i barnehagen har fått høyere prioritet.

Barn av flyktninger når foreldre deltar på introduksjonsprogram er gitt prioritet for å sikre kommunens forpliktelse overfor disse.

Det er også gitt prioritet til barn fra familier som har store belastninger på grunn av alvorlig sykdom.

Barnets fødselsdato erstatter søknadsdato som kriterie når barnehagene tildeler plasser etter hovedopptaket, når trekningslisten er tom og søkere stiller på lik linje. Denne endringen mener rådmannen vil føre til at reglene for opptak oppleves mer forståelige, rettferdige og brukervennlige.  

Nytt punkt om at plassen må tas i bruk senest en måned etter at plassen er tildelt tas inn i nye vedtekter. Dersom foreldrene takker ja til barnehageplass, forutsetter barnehageloven § 12 a at plassen faktisk tas i bruk. Det er imidlertid ikke krav om at plassen må tas i bruk umiddelbart eller fullt ut. Kommunen kan ikke frata barna retten til barnehageplass, selv om plassen ikke brukes fullt ut. For eksempel kan foreldrepermisjon, arbeidstid og sykdom gjøre det upraktisk å bruke plassen fullt ut, og gjøre det nødvendig med mer fleksible ordninger.

Punkt 8. Oppholdstider

I nye vedtekter presiseres det at tildelt oppholdstid er gjeldende for hele barnehageåret. Dette er regulert fordi bemanningsnorm og pedagognorm er styrende for det totale antallet plasser i barnehagen. For at endring av oppholdstid skal kunne endres midt i året må det være tilstrekkelig bemanning når en plass skal økes og barn til å fylle den resterende plassen dersom den skal reduseres.  

Punkt 9. Oppsigelse og permisjon

Det foreslås å gi barn som på grunn av sykehus opphold eller alvorlig sykdom som gjør at barnehageplassen ikke kan benyttes får rett til betalingsfritak/permisjon når oppholdet er på mer enn en måned. Dette må dokumenteres med legeerklæring.

Det er tilføyd en presisering om at regler for oppsigelse gjelder selv om plassen ikke er tatt i bruk.

Punkt 10. Ferie

Når foresatte ikke melder inn ferie må barnehagen fastsette barnets ferie. Dette tas inn i vedtektene. Styrer må planlegge ferieavvikling med bemanningsnorm og pedagog norm i tråd med lovverket og samtidig  ivareta forpliktelser etter ferieloven overfor de ansatte,   Det skal alltid være dialog mellom styrer og foresatte før ferie fastsettes av barnehagen

Punkt 11. Foreldrebetaling

Under mat og kostpenger er det tatt inn at satsen for kostpenger skal besluttes av samarbeidsutvalget. Foreldrerådet skal høres. Dette jf § 4 i barnehageloven

Nytt:  Barn som av ulike grunner trenger spesialkost må framlegge legeattest.

Punkt 14. Bemanning

Nytt punkt som regulerer at bemanningen skal være tilstrekkelig og i tråd med barnehageloven. 

Punkt 16. Politiattest

Nytt punkt om at alle som jobber i barnehagen har levert politiattest som tilfredsstiller lovkrav.

Punkt 17. Taushetsplikt, varslingsplikt og opplysningsplikt

Informasjon om barnehagens taushetsplikt, opplysningsplikt og varslingsplikt er nytt punkt i vedtektene.

Punkt 18. Om internkontroll

Oppdatert i forhold til nytt lovverk gjeldende fra 01.01.21

Punkt 21. Behandling av personopplysninger og samtykke

Informasjon til foresatte om innhenting av samtykke i tråd med personvernforordning (GDPR) er nytt.

Opplistingen av hva det innhentes samtykket t il er tatt ut da foresatte aktivt samtykker etter at de har mottatt barnehageplass.

Punkt 22. Øvingsopplegg

Nytt punkt

Punkt 23. Endring av vedtekter

Det foreslås at revideringer av vedtekter som følge av lov og forskriftsendringer, lokale og sentrale vedtak foretas administrativt og at levekårsutvalget får informasjon om slike endringer

Andre endringer:

Punkt om å avtale oppholdstid for å ikke falle ut av kontantstøtteordningen utgår. Etter regelendring 01.08.2018 graderes kontantstøtte etter faktisk antall timer som er tildelt.

Vedlegg:

Ønsker du å svare på høringen?

Send svaret ditt til oss på e-post, i ett brev eller du kan levere det i postkassen utenfor rådhuset.

Frist 15.mars 2021

  • Adresse: Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal
  • E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.