Varsel om oppstart av planarbeid for plan nr. 2018-06 Detaljregulering for Bergstrand, fritidsbolig, naust og småbåthavn, del av gnr. 124 bnr. 28 m.fl.

I samsvar med § 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av arbeid med privat detaljregulering og høring av planprogram.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, naust og småbåthavn innenfor planområdet. Planområdet er 18 daa stort og ligger mellom Nedstrandsvegen og Skjoldafjorden, omtrent 2,5 km sør for Skjoldastraumen. Endelig planavgrensning kan bli noe mindre enn vist i kartet.

Planområdet er uregulert. I kommuneplanen er området avsatt til byggeområde for fritidsboliger, naust og LNF-område på land, og småbåthavn og område for bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Planområdet berører også arealer vist med hensynssoner for gyteområde og funksjonell strandsone.

Planforslaget er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning med planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 og vedlegg I punkt 25.

Se vedlagt kart over planområde, planprogram, referat fra oppstartsmøte og planinitiativ.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til Eskild Kvala AS v/Åslaug Nyhamn, tlf: 91157234 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Eskild Kvala AS, Postboks 155, 4291 KOPERVIK innen 11.06.2020.

Vedlegg:

- Planområde (varslingskart)

- Planprogram

- Planinitiativ

- Referat fra oppstartsmøte