Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av fortau langs fylkesvei 4786 og 4788 i Hinderåvåg, Tysvær kommune. Plan-ID 202004.

Hensikten med prosjektet er å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende ved å legge til rette for ensidig fortau på ca. 300 meter langs strekningen. Prosjektet ligger inne i Handlingsprogram for fylkesvegnett 2018-2021 (2023).  

Kartet nedenfor viser foreløpig plangrense for detaljreguleringen. Plangrensen er satt bredt for å sikre gjennomføring av anleggsarbeidet.

plankart avis sm

 

Har du merknader til planarbeidet ber vi om at du sender disse på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller til:

Rogaland Fylkeskommune 
Postboks 130
4001 Stavanger 


Frist for å sende inn merknader er 03.12.20. Merk sendingen din med saksnummer 2020/34840. Oppgi også plan-ID og plannavn, fullt navn og adresse. 

Vi besvarer ikke innkomne merknader direkte, men oppsummerer og kommenterer dem som en del av det videre planarbeidet. Merknadene vil sammen med våre kommentarer følge saken videre til den politiske behandlingen av planforslaget. 

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med planleggingsleder Marte Ness Aarak i Rogaland fylkeskommune på telefon 957 44 515, eller på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. 

Rogaland fylkeskommune gir dette varselet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-3. Tysvær kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes. Vurdering av krav for konsekvensutredning (KU) finnes i vedlegget nedenfor. 


Vedlegg:

Plankart

Vurdering av KU