I samsvar med plan- og bygningsloven kunngjøres herved at Teknisk utvalg vedtok den 16.05.2019 i sak 51/19 endring av reguleringsplan for Tveitgard med planID 200401.

Tysvær kommune vil på det sterkeste beklage at vedtaket ikke er sendt ut før nå. Årsaken er en glipp i interne rutiner, og vil bli fulgt opp.

Vedtaket er gjort i samsvar med pbl § 12-14.

Etter forvaltningslovens kapittel VI kan kommunen sitt vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagefrist gjelder fra den dato brevet er mottatt.

Eventuell klage kan sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
v/Forvaltning
Postboks 94
5575 AKSDAL

Kommunen ønsker også å gjøre oppmerksom på at det i noen tilfeller kan utløses krav om erstatning eller innløsning jf. Plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan legges frem skriftlig for kommunen ved rådmannen innen 3 år. Frist for å gjøre krav om innløsning blir satt fra dato brevet er mottatt.

Vedlagt følger vedtak, plankart, bestemmelser og aktuelle dokumenter i saken.

Til enhver tid gjeldende plankart og bestemmelser vil en finne i kommunen sitt digitale planregister her

Vedlegg:

Bestemmelser - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Merknad Randi og Jan Hansen - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Merknad Reidun og Ingebrigt Mæland - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Notat vedr fare for oversvømmelse tomt 15

Plankart - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Situasjonsplan - Teknisk plan

Solstudie juni - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Solstudie mars - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Solstudie mars eneboliger - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Særutskrift - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Særutskrift 22.11.2018 - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Søknad - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Trafikkbelastning tilleggsopplysning - Datert 04.02.2019

Utdrag fra håndbok V 713 - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Uttale Fylkeskommunen - Endring av plan - Tveitgard - 200401

Vedtak - Teknisk plan