I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 45/19, den 18.06.2019, godkjente detaljreguleringsplan for Svartevågen – planId 201601, med plankart og bestemmelser.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages innen 3 – tre uker fra denne kunngjøringen, jf. forvaltningsloven kapittel VI, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage kan sendes skriftlig til: Tysvær kommune, forvaltningsavdelingen, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være satt fram for kommunen innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 15.

Dokumenter i saken:

Plankart

Planbestemmelser

Særutskrift planvedtak

Planbeskrivelse

ROS-analyse