I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 11/19, den 12.02.2019, godkjente områdereguleringsplan for Aksdal – planId 201604, med plankart og bestemmelser.


Kommunestyret sitt vedtak kan påklages innen 3 – tre uker fra denne kunngjøringen, jf. forvaltningsloven kapittel VI, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage kan sendes skriftlig til: Tysvær kommune, forvaltningsavdelingen, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være satt fram for kommunen innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 15.


Plankart FB