Varsel om mindre endring av bebyggelsesplan for Liarvåg - gnr. 143 bnr. 28 og reguleringsplan for del av gnr. 143 bnr. 2 Liarvåg - Tysvær kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av mindre endring av Bebyggelsesplan for Liarvåg - Gnr. 143 bnr. 28, planid 200263A og reguleringsplan for del av gnr. 143 bnr. 2 Liarvåg, planid 200263B.

Endringen gjelder vegadkomst til naustplasser i eldre bebyggelsesplan for Liarvåg hytteplan vedtatt i 1976. Den nordlige delen av planen er i senere tid erstattet av nye planer og endringer. I reguleringsplan for del av gnr. 143 bnr. 2 Liarvåg, vedtatt i 1998, ble opprinnelig adkomst til naustene erstattet med ny adkomst. Denne adkomsten ble igjen tatt ut av planen like før endelig vedtak av endringen som kom i 2007 på Bebyggelsesplan for Liarvåg – Gnr. 143 bnr. 28 planid 200263B.

Utelatt vegadkomst er ikke oppdaget før nå da naustområde er ubebygd, og kommunen ønsker å rette opp igjen feilen ved at det tilbake i 2007 ikke var tenkt på adkomst til naustområdet. Tysvær kommune ønsker derfor å tilbakeføre opprinnelig regulert vegadkomst slik den var regulert i reguleringsplan for del av gnr. 143 bnr. 2 vedtatt i 1998, se vedlegg.

Frist for å komme med merknader til saken innen 26.09.2018.

pdf icon  Plankart - reguleringsplan Liarvåg