OFFENTLIG ETTERSYN: Det er nå utarbeidet en detaljreguleringsplan for småbåthavn på Kvinnesland. Teknisk utvalg har i møtet den 18.06.2019 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Plan ID 201705.

Planforslaget har til formål å legge til rette for ca. 150 båtplasser, naustboder, klubb-/samlingshus og tilhørende veganlegg og parkering.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle merknader til planen kan også sendes skriftlig til: Tysvær kommune v/Forvaltning, pb 94, 5575 Aksdal

(merk merknader med 2017/1332)

Frist for innsending av merknader er den 02.09.2019

Dokumenter i saken:

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Skisse situasjonsplan

Skisse omdisponering av dyrket jord

MD - Naturområder

Referat oppstartsmøte

Særutskrift teknisk utval