Detaljreguleringsplan for høgahaug - PlanId 201805 lagt ut til offentlig ettersyn

Det er nå utarbeidet en detaljreguleringsplan for Høgahaug. Teknisk utvalg har i møte den 11.04.2019 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å utvide områdene B og C regulert til konsentrert bebyggelse i gjeldende reguleringsplan for Nappatjørna ut mot friområde i sørvest. Planen skal legge til rette for oppføring av tre firemannsboliger og fem eneboliger, som til sammen gir 17 boenheter.

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig til: Tysvær kommune v/Forvaltning, pb 94, 5575 Aksdal

(merk merknader med 2018/1533)

Frist for innsending av merknader er den 11.06.2019

Vedlegg:

- Rådmannen sitt framlegg til vedtak

- Plankart

- Bestemmelser

- Planbeskrivelse

- ROS-analyse