Hvem kan få kognitive hjelpemidler

Kognisjon er et uttrykk for hjernens evne til å motta og bearbeide informasjon og handle ut fra denne. Det omfatter prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, forestillingsevne, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsing. Begrepet er et uttrykk for de mentale funksjonene vi trenger for å oppfatte miljøet rundt oss selv, og å kunne påvirke miljøet rundt oss.

Mange ulike brukergrupper kan ha kognitive problemer. Det kan skyldes medfødte forhold, som Cerebral Parese, utviklingshemming, ADHD, Asperger syndrom, ervervede skader som traumatiske hodeskader, løsemiddelskader, nakkeseng, oksygenmangel til hjernen, sykdommer som hjerneslag, psykisk sykdom, eller progredierende sykdommer som Multippel Sklerose og Demens.

Fordeling av ansvarsområder

Ansvarsområde for kognitive hjelpemidler i Tysvær kommune er delt innenfor ulike instanser. Her finner du informasjon og oppfyllingskriterier fra de ulike tjenestene:

Det er satt sammen en ressursgruppe for kognitive hjelpemidler bestående av ergoterapeut, logoped v/PPT, ASK-veileder og spesial pedagog ved Tysvær opplæringssenter. Ressursgruppen har fire faste møter pr kalenderår. Ergoterapeut er ansvarlig for å kalle inn til møter og ha oversikt over møteagenda. Ressursgruppen samarbeider jevnlig for å finne gode løsninger for brukere. Ved behov for å diskutere saker eller få bistand fra andre instanser, kontakter en hverandre på telefon eller mail.  

1. Fysio og ergoterapitjenesten

Fysio-/ergoterapitjenesten (v/ergoterapeut) skal bistå brukere (primært voksne og eldre) som har behov for et kognitivt hjelpemiddel i saker der:

  • Bruker ikke har eller har rett på et vedtak om opplæring etter opplæringsloven (fra PPT eller voksenopplæringen)
  • Bruker ikke har rett på oppfølging av andre yrkesgrupper, f.eks. logoped eller kontaktperson for ASK.

Ergoterapeuts ansvarsområde vil primært omfatte eldre brukere med medfødte eller ervervede kognitive utfordringer (som nevrologiske sykdommer og ervervet hjerneskade etter sykdom eller ulykker) som påvirker hverdagslivet. Disse vil ofte ha behov for et kognitivt hjelpemiddel som støtte i hverdagen, for å tilrettelegge for aktivitet i hjemmet, for å organisere daglige gjøremål og/eller for å orientere seg i døgnet.

Det er ikke vedtak på ergoterapeuts bistand i saker. Ergoterapeut jobber etter helselovgivingen. Dette dreier seg i all hovedsak om en skjønnsmessig forsvarlighet i utøvelsen knyttet til pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonell-loven og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ergoterapeut mottar henvisning direkte via søknadskjema eller henvisning i profil. Saker for kognitive hjelpemidler er satt til en 2. eller 3. prioritet etter interne prioriteringskriterier i tjenesten. Det vil si at en kan forvente bistand i saken innen 1 mnd eller 3 mnd (ut i fra problemstilling).

Ved oppstart i sak vurderes og kartlegges brukers behov. Terapeut arbeider sammen med bruker ut ifra brukerens egne mål og forutsetninger. Ergoterapeut vurderer fortløpende behovet for bistand fra tjenesten. Saken avsluttes når en ser at mål eller behov er oppfylt. I saker hvor en ser at det er behov for mer omfattende pedagogisk opplegg, kan ergoterapeut i samarbeid med bruker og Tysvær opplæringssenter, henvise videre til spesial pedagog ved voksenopplæringen.

Ergoterapeut har en 20% stilling som kontaktperson for kognitive hjelpemidler.

Link til søknadskjema:
https://www.tysver.kommune.no/fysioterapi-ergoterapi/ergoterapi/ergoterapi

Link til interne prioriteringskriterier:
https://www.tysver.kommune.no/images/filer/Helse/prioriteringskriterier-revidert2016.pdf 

2. Tysvær opplæringssenter, voksenopplæring

Tysvær opplæringssenter gir opplæring til voksne som har behov for et kognitivt hjelpemiddel etter opplæringsloven 4A-2 andre ledd. De som får opplæring må ha en rett til spesialundervisning som vurderes og tilrås etter sakkyndig vurdering fra PPT før opplæringen starter.

Opplæringen er knyttet til spesialundervisning for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter 4A-2 andre ledd (herunder ADL-trening, opplæring i daglige gjøremål, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening.

Det fattes enkeltvedtak av rektor på Tysvær opplæringssenter. Opplæringen gis av spesial-pedagog og kan gis på skolen eller i hjemmet. Voksen opplæringen følger grunnskoleåret.

3. PPT

PPT er rådgiver/veileder knyttet til barn/elever/voksen med spesielle behov. PPT har logoped som arbeider med barn og voksne med språkvansker. Personer med kognitive utfordringer kan også ha språkvansker, og kan derfor trenge oppfølging/veiledning fra logoped. Logoped samarbeider både med ASK-veileder i kommunen, spesialpedagoger og ergoterapeut.

Barnehage
PPT gir veiledning til barnehagen mht til hva som kan være nyttig for et barn med tanke på kognitivhjelpemiddel. Barnet henvises til PPT fra barnehagen/instans med samtykke fra foreldre. PPT gjennomfører en vurdering av behovet til barnet knyttet til behov for spesialpedagogiske tiltak der kognitive hjelpemiddel kan være et verktøy for å nå pedagogiske siktemål. På bakgrunn av sakkyndig vurderingen fattes det et vedtak ved barnehage faglig ansvarlig i kommunen. Barn som har rett til spesialundervisning søker PPT om hjelpemiddel.

Skole
PPT gir veiledning til skole mht til hva som kan være nyttig for en elev med tanke på kognitive hjelpemiddel i opplæringen. Elev henvises til PPT av skole/andre instanser etter samtykke fra foreldre. Dersom eleven etter sakkyndig vurdering har vedtak om spesialundervisning- søker PPT om hjelpemiddel.

Voksen
Voksne som har behov for spesialundervisning der kognitivt hjelpemiddel er et verktøy for å nå et pedagogisk siktemål, henvises den voksne til PPT. PPT tilrår tid og kompetanse i en sakkyndig vurdering som sendes til rektor ved Tysvær opplæringssenter- som fatter et vedtak om hva som opplæringen skal bestå av.

Link til søknadskjema: https://www.tysver.kommune.no/skule-og-utdanning/ppt/pedagogisk-psykologisk-tenestekontor#skjema 

4. NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Hjelpemiddelsentralen kan hjelpe med rådgivning i forhold til problemstillinger, valg av produkter, utprøving av utstyr, opplæring i bruk av utstyr og kurs. Vilkår for hjelpemidler og tilrettelegging finner man i folketrygden etter § 10.5 og 10.6.

Kognitive hjelpemidler skal prøves ut ved hjelpemiddelsentralen. Vanlig rutine ved henvendelse er at man sender inn et skjema for Hjelp til vurdering og utprøving, som man finner på nav.no. Deretter blir man kontaktet av en av rådgiverne på hjelpemiddelsentralen for en utprøving. Etter utprøving fyller dere ut søknadsskjemaet og sender det inn. Rådgiveren kan hjelpe med tilpassing og opplæring når hjelpemiddelet er kommet.

Kontaktpersoner:

Ansvarsområde for kognitive hjelpemidler i Tysvær kommune er delt innenfor ulike instanser. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike instansene samt kontaktinformasjon NAV Rogaland.

Fysio og ergoterapitjenesten
Marta Stavland Skartun, Ergoterapeut.
Mobil: 90 05 52 72 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

PPT og voksenopplæringen
Inger Karin Baustad, avd.leder voksenopplæringen.
Mobil: 48 12 48 61 Inger-karin.baustad@tysvær.kommune.no
Marita Gressgård Logoped MNLL v/PPT.
Mobil: 48 03 70 58 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kjersti Hammer Thorsteinsen
ASK- veileder v/ Tysvær opplæringssenter
Mobil: 45 48 51 44
Sentralbord: 48 04 79 16
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland
Jan Åge Holgersen, Rådgiver kognitive hjelpemidler.
Mobil: 45 48 56 34 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sentralbord: 40 70 28 11