Praktisk bistand omfattar hjelp til alle daglegdagse praktiske gjeremål i heimen. Tenesta skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressursar og bidra til å gjere vedkomande mest mogleg sjølvhjulpen i høve til eigenomsorg og gjeremål i dagleglivet. Tenesta skal, om det er hensiktsmessig, òg innebera opplæring i daglegdagse praktiske gjeremål.

Den som får innvilga praktisk bistand må sørge for at arbeidsforholda ligg til rette, ved at utstyret heimehjelparen bruker må vere tilgjengeleg, funksjonelt og reint. Med utstyr meiner ein til dømes støvsugar, langkost/mopp med regulerbart skaft, rengjeringsmiddel, vaskemaskin, bøtte, klut og liknande.

 

Målgruppe
Praktisk bistand gis hovudsakleg:

  • til personar med vesentleg funksjonssvikt over tid
  • til personar med særskilde behov, til dømes ved kognitiv svikt
  • til personar som ikkje sjølv kan utføra husarbeid med å ta tida til hjelp, og/eller med bruk av hjelpemiddel
  • til personar som ikkje bur saman med andre som kan utføra husarbeidet
  • som eit tidsavgrensa tiltak/verkemiddel til eiga meistring

 

Pris
Praktisk bistand er ei betalingsteneste. Tenesta er regulert i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester . Satsar for eigenbetaling blir vedtekne av kommunestyret kvart år. Prisen for praktisk bistand vert bestemt ut frå husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Kommunen sender faktura på etterskot.

G-grense:  Pris per time: Betalingstak per månad:
Inntekt under 2 G Kr. 210,-  Kr. 210,-
Inntekt 2-3 G Kr. 282,-  Kr. 1200,-
Inntekt 3-4 G Kr. 375,-  Kr. 2200,-
Inntekt 4-5 G  Kr. 375,-  Kr. 3300,-
Inntekt 5-7 G Kr. 375,-  Kr. 3800,-
Inntekt 7-8 G Kr. 375,-  Kr. 4430,-
Inntekt over 8 G Kr. 375,-  Kr. 5150,-

 

Lovverk/heimel

  • Pasient- og brukarrettighetslova § 2-1a: «Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste»
  • Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 første ledd: «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester»
  • Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd pkt. 4, 5 og 6 bokstav c: «for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: plass i institusjon, herunder sykehjem.»Slik søkjer duSøknadsskjema 

 

Slik søkjer du:

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om praktisk bistand. Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det. Samstundes skal du få opplyst om når ein tenkjer seg at det vil bli gjort eit vedtak. Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Det kan i samband med dette blir gjort eit heimebesøk for å kartlegge heimesituasjonen.

Søknadskjema: Søknad om Helse og omsorgstenester