Beskriving

Heimesjukepleie er kommunen sitt tilbod om nødvendig helsehjelp til personar som er avhengig av helse- og omsorgstenester i eigen heim for å få dekt grunnleggande pleie- og omsorgsbehov.

Målsetting

Å legge til rette for eigen meistring i kvardagen og skape ein trygg heimesituasjon slik at brukar kan bu heime så lenge som mogleg. Fokus skal vere på brukaren sine behov der brukaren får utnytte eigne ressursar.

  • Tenesta skal bidra til å førebygge, behandle og legge til rette for meistring av sjukdom
  • Tenesta skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressursar og bidra til at søkar opprettheld eller får igjen størst mogleg grad av eigen meistring
  • Tenesta skal bidra til tryggleik i den livssituasjon personen er i

Målgruppe

Målgruppa er heimebuande eldre og/ eller personar med funksjonshemming og/ eller  personar med sjukdom som gjer at dei ikkje klarer å dra omsorg for seg sjølve i heimen.

Vilkår

Du har krav på bistand dersom du ikkje kan dra omsorg for deg sjølv og har behov for nødvendig helsehjelp i heimen. 

Du har eit særleg hjelpebehov på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Tenesta blir gitt ut frå ei samla vurdering av ei forsvarleg helseteneste for å ivareta brukars grunnleggande behov.

Rettleiing

Du kan kontakte Tildelingskontoret i kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du treng det. Dersom ein annan søker for deg, må vedkomande ha fullmakt.

Slik søker du

Søknaden skal sendast til Tysvær Kommune v/Tildelingskontoret, postboks 94, 5575 Aksdal. Tildelingskontoret behandlar søknaden din og fattar vedtak. I samband med saksbehandlinga er det ønskeleg med eit vurderingsbesøk for å kartlegge heimesituasjonen din slik at ein kan gi tilbod på eit tilpassa omsorgsnivå.

pdf Søknad om Helse og omsorgstenester (104 KB)