Praktisk hjelp i hjemmet

Praktisk hjelp i hjemmet omfatter hjelp til alle daglige praktiske gjøremål i hjemmet. Tjenesten skal ta utgangspunktet i den enkelte sine ressurser og bidra til gjøre vedkommende mest mulig selvhjulpen med tanke på egenomsorg og gjøremål i det daglige. Tjenesten skal, om hensiktsmessig, også bidra til opplæring i daglige gjøremål.

Hvem kan få innvilget praktisk hjelp i hjemmet?

  • personer med vesentlig funksjonssvikt over tid
  • personer med spesielle behov, ved for eksempel kognitiv svikt
  • personer som ikke selv kan utføre husarbeid ved å ta tiden til hjelp, og/eller ved brukt av hjelpemiddel
  • personer som ikke bor sammen med andre som kan utføra husarbeidet
  • som et tidsavgrensa tiltak/virkemiddel til egen mestring

Mottaker av tjenesten har ansvar for å legge for gode arbeidsforhold

Den som får innvilga praktisk bistand hjemme må sørge for at arbeidsforholdene ligger til rette, ved at utstyret hjemmehjelpen bruker må være lett tilgjengelig, funksjonelt og reint. Med utstyr mener man for eksempel støvsuger, langkost/mopp med regulerbart skaft, rengjøringsmiddel, vaskemaskin, bøtte, klut og lignende.

Hva koster denne tjenesten?

Praktisk bistand er en tjeneste man må betale for. tjenesten er regulert i  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester . Satser for egenbetaling blir vedtatt av kommunestyret hvert år. Prisen for praktisk bistand blir bestemt ut fra husstanden sin samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Kommunen sender faktura på etterskudd.

Pristabell hjemmetjenester
Inntekt/G-grense Pris per time Betalingstak per måned
Inntekt under 2G kr. 210,- kr. 210,-
Inntekt 2-3G kr. 290- kr. 1236,-
Inntekt 3-4G kr. 386,- kr. 2266,-
Inntekt 4-5G kr. 386,- kr. 3399,-
Inntekt 5-7G kr. 386,- kr. 3914,-
Inntekt 7-8G kr. 375,- kr. 4563,-
Inntekt over 8G kr. 375,- kr. 5305,-

Hvordan søker du om denne tjenesten?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om praktisk hjelp i hjemmet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha en skriftlig forklaring på grunnen til dette. I samme brev skal du få informasjon om når man regner med at du har ett svar/avgjørelse. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og kan i sammenheng med dette avlegge et besøk i hjemmet for å få ett helhetsinntrykk av behovet for tjenesten.

Søknadskjema

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Lovverk

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a: «Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste»
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd: «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester»
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd pkt. 4, 5 og 6 bokstav c: «for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: plass i institusjon, herunder sykehjem.

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Telefon besvares mandag til fredag klokken 09:00-11.30 og 12:00-14.30. 

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.

Hjemmetjenesten
Telefon 52 75 87 00

Besøksadresse:
Aksdalvegen 155, Tysværtunet

Postadresse:
Postboks 168, 5570 Aksdal

 

Hilde-Gunn B. Haaland
Seksjonsleder hjemmetjenesten
Telefon 913 78 461

E-post Hilde-gunn-b.haaland@tysver.kommue.no

 

Miriam T. Haukland
Avdelingsleder sone Førresfjorden
Telefon 476 84 537
E-post Miriam.Haukland@tysver.kommune.no

 

Inger Lise Stokkenes
Avdelingsleder sone Aksdal sentrum

Telefon 913 85 931
E- post Inger-Lise.Stokkenes@tysver.kommune.no

 

Anne Birgitte R. Nordgård
Avdelingsleder sone Tysværvåg/Nedstrand

Telefon 477 19 521
E-post Anne.Nordgard@tysver.kommune.no

 

Signe L. Wilhelmsen
Koordinator hjemmetjenesten

Telefon 913 83 713
E-post Signe.Wilhelmsen@tysver.kommune.no