Avlastningstiltak

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med ett særdeles belastende omsorgsarbeid. Avlastning er ett av flere tiltak som er under tilbudet "pårørendestøtte".

Hva er formålet med avlastning? 

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelasta, og gjøre det mulig for deg å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og til å delta i vanlige aktiviteter. Avlastning er ikke en betalingstjeneste.

Kommunen gir tilbud om avlastningsopphold i institusjon eller som privat avlastning. Privat avlastning innebærer at en privatperson bli engasjert som oppdragsgiver eller blir ansatt av kommunen som avlaster og tar over omsorgen i perioder.

Det er også andre måter å avlaste deg som pårørende. Kommunen kan innvilge andre tjenester med mål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være; praktisk hjelp i hjemmet, støttekontakt eller dagtilbud. Kommunen kan vurdere at andre tiltak eller tjenester skal være utprøvd og evaluert før eventuell avlastning blir innvilget.

Vilkår for å motta avlasting

 • den som trenger pleie må bo hjemme
 • omsorgsarbeidet må vurderes som svært belastende og gjelde nødvendige helse- og omsorgstjenester
 • den som utover omsorgen utfører omsorgsarbeid som kommunen ville ha plikt til å utføre
 • både den som har et hjelpebehov og den som utøver omsorgen ønsker at omsorgsarbeidet skal fortsette.
 • Kommunen vurderer om avlastning er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre tiltak.

Hvordan behandler vi søknader om avlastning?

Mange gir omsorg til sine nærmeste uten at dette blir definert som særlig belastende. Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig belastende blir det lagt vekt på følgende:

 • om søkeren arbeider mange timer per måned
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrutt nattesøvn
 • hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller kontinuerlig
 • om omsorgsarbeidet har vart over lengre tid, eller at man forventer at det vil vare lenge
 • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om søkeren har omsorg for mer enn en person
 • om søkeren har omsorgsplikt

Hvordan søker du om avlastning?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha en skriftlig forklaring på grunnen til dette. I samme brev skal du få informasjon om når man regner med at du har ett svar/avgjørelse. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og kan i sammenheng med dette avlegge et besøk i hjemmet for å få ett helhetsinntrykk av behovet for tjenesten.

Søknadskjema

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Ressurs og tjenestekontoret ber om at skjema for Egenregistrering av bistandsbehov  (PDF, 192 kB)blir fylt ut og lagt ved søknadsskjemaet.

Lovverk

opplæring og veiledning er hjemlet i Helse- og omsorgstenestlova § 3-6 

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Telefon besvares mandag til fredag klokken 09:00-11.30 og 12:00-14.30. 

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Kontakt oss på telefon eller e-post.