Skoler

Fra 7. april 2021 er det rødt nivå på skolene i Tysvær kommune. Med bakgrunn i smittesituasjonen i Tysvær kommune og kommunene rundt, er det i møte med FHI og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) 03.04. besluttet å innføre rødt nivå for alle barne- og ungdomsskolene i kommunen Dette er gjeldende fra og med onsdag 07.04. Tirsdag 06.04. er det digital undervisning/planlegging. 

Her kan du lese mer nyttig informasjon til foreldre om barn og koronaviruset på Regjeringen sine nettsider.

Hva innebærer rødt nivå?

Med rødt nivå på skolene blir det igjen strengere krav til større avstand mellom elevene og ingen blanding av elever på tvers av kohorter. Skolene våre varierer i både størrelse og organisering, samt at ulikt smittetrykk/karantene kan påvirke bl.a. fravær i personale. Det kan derfor bli ulike løsninger mellom skolene på den daglige driften og undervisningen. Dersom det oppdages smittede i en klasse, settes medelevene og lærere tilknyttet klasse/kohort i karantene, mens resten av skolen fortsetter som normalt eller eventuelt på høyere tiltaksnivå.

Skolene sender ut informasjon til sine elever og foresatte om f.eks. organisering av skoledagen, oppmøte og annen lokal info.

Rødt nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsen og klemming).
  • Dele klasser inn i mindre kohorter.
  • Kohortene bør ha faste klasserom.
  • Ansatte bør komme til klasserommet slik at man unngår bytte av klasserom
  • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.
  • Unngå trengsel og store samlinger.
  • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Vi oppfordrer alle ansatte i skolen, elever og forutsatte om å bidra til vi følger gjeldende smittevernregler som blir etablert ved den enkelte skolen. Du finner veileder for smittevern i skolen og mer informasjon på disse nettsidene

Rett og plikt til opplæring

Vi har forståelse for at foresatte, i den situasjonen vi nå er i, kan oppleve bekymring med tanke på å sende barna på skolen. Vi som jobber i Tysværskolen minner om at vi fortsatt vil sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø og vi vil fortsatt være nøye med å sikre et så godt og forebyggende smittevern som mulig.
Vi minner samtidig om at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Fravær blir kun godkjent med gyldig legeattest, annet blir å regne som udokumentert fravær. Dersom foreldre velger å holde barna hjemme fra skolen, må de melde fra til skolen om at de vil undervise dem hjemme. Barn har da krav på å få lovfestet og dokumentert opplæring, tilsvarende den de ville fått på skolen.
Hvis foreldre velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er kjent med at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de dermed blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet da ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Les mer om skoleeiers plikt til å sørge for opplæring

Skyss

Det anbefales at færrest mulig benytter skoleskyss og vi oppfordrer foresatte som har anledning til det, til å skysse sine elever til skolen Dette som et tiltak for å redusere risiko for smittespredning.

SFO 

Foresatte vil bli informert om eventuelle konsekvenser for SFO-tilbudet fra skolene selv.

Skolene holder åpent

Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet høy terskel for stenging av skoler. Verdens helseorganisasjon peker i sin oppdaterte veileder på at tiltak skal målrettes slik at tiltak på skoler bare bør skje når det er smitte i skolene eller blant barn i skolealder. Skolene bør ikke stenges forebyggende. Tiltak som omfatter barn og unge skal være forholdsmessige til deres rolle i smittespredningen i kommunen. Skoler og barnehager kan ikke kan stenges uten at det er påvist smitte blant noen av barna eller de ansatte. Da kan heller heving av tiltaksnivået til rødt vurderes, skriver helsedirektoratet på sine nettsider.

Varighet

Skolene er på rødt nivå til det blir gjort en ny tiltaksvurdering.

Nasjonale og lokale smitteverntiltak i Tysvær

For oversikt over hvilken lokaler smitteverntiltak som gjelder, viser vi til felles informasjon fra kommunen på denne siden: Koronainformasjon fra Tysvær kommune