Barnehager

Alle barnehagene i Tysvær kommune oppjusteres til rødt nivå fra og med 17. mars 2021. 

For barnehagene vil rødt nivå gi kortere oppholdstid og barn kan få forskjellige oppmøtetidspunkt. Noen barnehager kan få utfordringer med å tilby barnehageplass til alle hver dag. Mattilbudet i den enkelte barnehage kan også endre seg. Barnehagene vil også praktisere økt utetid. Nærmere informasjon om hvilke konsekvenser det for får din enkelte barnehage vil blir informert om via barnehagens kommunikasjonskanaler.

Her kan du lese mer nyttig informasjon til foreldre om barn og koronaviruset på Regjeringen sine nettsider.

Foresatte med samfunnskritiske jobber

Når barnehager har redusert åpnings- eller oppholdstid skal barnehageeier sørge for et tilbud til barn under 12 år, som har minst én forelder ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19. jf. Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19

Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas. Det tilbudet barn normalt har i barnehage vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være. Barn som har behov utover redusert oppholdstid kan ha mer fleksibilitet i kohorttilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.

Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Det skal også tilrettelegges for barn med særlige omsorgsbehov.

Det aller viktigste tiltaket vil fortsatt være at syke barn og ansatte ikke skal i barnehagen og vi presiserer viktigheten av at barn med luftveissymptomer ikke skal møte i barnehagen.

Les mer om symptomer, når barn skal være hjemme og når de kan komme tilbake til barnehagen.  (PDF, 410 kB)

Overordnet beredskapsplan etter trafikklysmodellen

Barnehagene har en overordnet beredskapsplan som omhandler hvordan barnehagene skal organisere seg. Beredskapsplanen er bygget opp etter trafikklysmodellen med ulike tiltak på grønt, gult og rødt nivå. Den skal hjelpe barnehagene med å raskt veksle mellom ulik tiltak basert på hvordan smittesituasjonen er.  Den overordnede planen må tilpasses lokale forhold i den enkelte barnehage. Barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde og tiltakene skal ikke være strengere enn det smitte veilederen anbefaler.  

Du finner den overordnede beredskapsplanen her (PDF, 687 kB)

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå skal antall kontakter reduseres i forhold til gult nivå.

Dette organiseres etter lokale behov og hensyn.

Organisering på rødt tiltaksnivå kan medføre behov for redusert åpningstid i barnehagen.

Ved redusert åpningstid er det fortsatt enkelte grupper som har rett på fulle dager i barnehagen. Dette kan gi særlige utfordringer ved hensyn til å opprettholde kohortorganiseringen. Hvis det på begynnelsen og slutten av dagen er nødvendig å blande barn og ansatte på tvers av etablerte kohorter, bør man primært blande de som allerede er i samarbeidende kohorter.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Barn og ansatte organiseres i mindre kohorter, der gruppestørrelsen reduseres i forhold til normalt.

En kohort kan ta utgangpunkt i bemanningsnormen i barnehager (kohort med minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og kohort med minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).

 • Kohortstørrelsen kan økes med 1-2 barn hvis lokale forhold og behov tilsier det. 

Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.

 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan få pause, helst utendørs.
 • Ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • Økt bruk av utetid anbefales.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg.

Avstand:

 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.
 • Kartlegg og planlegg ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben.
 • Der det er mulig kan barn leveres og hentes ute. Så lenge det er god plass i garderoben, kan foresatte følge barnet inn, så lenge ikke det oppstår trengsel. Barnehagen kan oppgi en maks begrensning på antall foresatte i garderoben samtidig. Det anbefales primært at foresatte ikke blir med inn i de øvrige delene av barnehagen der det ikke er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna spiser i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker skal ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort.
 • Leker tas ikke med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand (minst én meter) til kolleger utenom egen kohort i alle situasjoner.
 • Hold avstand til barn i andre kohorter.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.
 • Vikarer skal ikke jobbe i flere ulike barnehager samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.
 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. De skal holde minst én meters avstand til andre ansatte og barn så langt det lar seg gjøre..