Innfører hjemmeundervisning fra 5. til 10. trinn

Det blir innført digital hjemmeundervisning for alle elever fra 5. til 10. trinn i Tysvær kommune fra og med torsdag 16.12.21 

Skolene står i en krevende situasjon med stadig endring i både lokale og nasjonale tiltak mot pågående pandemi. Det blir fra time til time gjort smittevernfaglige vurderinger, og aktuelle tiltak for å bremse smittespredning veies opp mot forholdsmessighet. Barn og unge skal i størst mulig grad ha en normal hverdag, samtidig som skolene nå har en driftssituasjon som gjør at vi trenger tiltak inn mot julehøytiden. De ansatte har strukket seg over tid, vi har stort sykefravær og det er vanskelig å få tak i vikarer i skolene. Tiltakene som nå iverksettes vil forhåpentligvis gjøre hverdagen og julen tryggere for både barn, foreldre og ansatte.

Med bakgrunn i driftssituasjonen innføres tilpasset gult nivå med digital undervisning for de eldste. Dette innebærer at skolene fremdeles drives på gult tiltaksnivå, men det innføres digital hjemmeundervisning for 5.-10. trinn. Tiltaket innføres fra i morgen torsdag 16.12, men senest fra fredag 17.12.

Digital hjemmeskole i dagene før juleferien for 5.-10. trinn anses som et moderat inngripende tiltak. De eldste barna har større mulighet for å bidra til videre smitte. Digital undervisning for 5. – 10. trinn gir samtidig bedre pedagogisk utbytte samlet sett enn å sette skolene på rødt tiltaksnivå for denne avgrensede perioden, gitt de lokale forhold på mange skoler i Tysvær.

Det innføres ikke digital hjemmeundervisning for de minste barna, da det er mer inngripende for dem med digital hjemmeundervisning og at det derfor skal være en høyere terskel for å sette inn slike tiltak. Det er viktig for foreldre som er i arbeid, også i samfunnskritiske funksjoner, at det er et skole- og barnehagetilbud tilgjengelig for de yngste. 

Følgende elever vil få et omsorgstilbud på skolen innenfor ordinær åpningstid:

  • Elever som ikke kan nyttiggjøre seg digital undervisning
  • Sårbare elever
  • Elever med særlige behov eller som er i sårbare livssituasjoner
  • Elever med foreldre i samfunnskritiske yrker

Mer utfyllende informasjon fra skole finner du her