Kognitive hjelpemidler

Kognisjon er et uttrykk for hjernens evne til å motta og bearbeide informasjon og handle ut fra denne. Det omfatter prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, forestillingsevne, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsing. Begrepet er et uttrykk for de mentale funksjonene vi trenger for å oppfatte miljøet rundt oss selv, og å kunne påvirke miljøet rundt oss.

Hvem kan få kognitive hjelpemidler?

Mange ulike brukergrupper kan ha kognitive problemer. Det kan skyldes medfødte forhold, som Cerebral Parese, utviklingshemming, ADHD, Asperger syndrom, ervervede skader som traumatiske hodeskader, løsemiddelskader, nakkeseng, oksygenmangel til hjernen, sykdommer som hjerneslag, psykisk sykdom, eller progredierende sykdommer som Multippel Sklerose og Demens.

Fordeling av ansvarsområder

Ansvarsområde for kognitive hjelpemidler i Tysvær kommune er delt innenfor ulike instanser. Her finner du informasjon og oppfyllingskriterier fra de ulike tjenestene. Det er satt sammen en ressursgruppe for kognitive hjelpemidler bestående av ergoterapeut, logoped v/PPT, ASK-veileder og spesial pedagog ved Tysvær opplæringssenter, gruppen har fire faste møter pr kalenderår. 

Kognitive hjelpemidler

Kontaktinformasjon

Marita Gressgård
Ped/psyk rådgiver lll
E-post
Telefon +47 48 03 70 58
Jan Åge Rønneberg Holgersen
Rådgiver kognitive hjelpemidler, NAV Rogaland

Telefon kundeservice: 40 70 28 11