Elevane blir innskrivne hausten det året dei fyller 5 år. Grunnskuleopplæringa startar til vanleg det året barnet fyller 6 år. Når det gjeld nærare informasjon om tidspunkt og innhald for innskrivinga, viser vi til skulane sine heimesider.

Innskriving:

Kvar skule kunngjer innskrivingsdato. Innskrivinga skjer i oktober/november året før eleven skal byrje på skulen.

Vedlegg til skrivet: 
pdf Barnelova rett til opplysningar

Utsett eller framskunda skulestart

Retten til å søke utsett eller framskunda skulestart (PDF)

"Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skulen, har barnet rett til å utsetje skulestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skulestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skulen eitt år før ,når det innan 1. april har fylt 5 år."

Opplæringslova kapittel 2 §2-1 1-3 leddpplæringslova kapittel 2 §2-1 1-3 ledd 

Rettigheter for funksjonshemmede

https://ffo.no/rettighetssenteret/skolestart/

Val av målform

Val av målform (PDF)

Klagerett

3 veker jfr Forvaltningsloven §28.