Ein leirskole tek imot skuleklasser/elevgrupper for ein kortare periode, og han legg til rette for undervising i leirskulens nærmiljø.

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringsloven ikkje løyve til å krevje nokre former for egenbetaling/egenandel i samband med leirskoleopphold (reise, kost og losji).

Nettressurser

Aktuelle lover og forskrifter

 

Ekskursjonar og leirskule

Elevaktivitetar i samband med ekskursjonar og leirskule er undervisingstilbod for kortare tid til elevar i grunnskolen. Det kan ikkje krevjast foreldrebetaling for opphald i leirskule, jf. Opplæringslova:

"§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa."

Les meir om kommunen sine Reglar for ekskursjonar og studieturar