Trafikksikker skule

pdf Trafikksikringsplan Grinde skule

Veileder for stort skolefravær

pdf Veileder skolevegring og høyt skolefravær  

 

Verdidokument Grinde skule

 Alle tilsette ved skulen har vore med å utarbeida eit forpliktande verdidokument. Her kan du lese dette:

pdf Verdidokument

Skulen sin visjon

LÆRING FOR LIVSMEISTRING

Elevane skal utvikla seg til sjølvstendige individ som vurderer konsekvensane og tar ansvar for eigne handlingar. Opplæringa skal bidra til sosial tilknytning og meistring av ulike roller i samfunnet. Grunnleggjande dugleiker i bruk av språket, i rekning og talforståing og bruk av digitale hjelpemiddel er nødvenig for å møta utfordringar i samfunnet. Dette kjem ikkje av seg sjølv, men er eit resultat av innsats og læring. Elevane har ulikt utgongspunkt, brukar ulike læringsstrategiar og har ulik progresjon for å nå måla i læreplanen. Vi ønskjer at våre elevar skal gå ut av Grinde skule med eit positivt og realistisk bilete av seg sjølv og at vi har lært dei grunnleggjande ferdigheter slik at dei kan meistre livet.