Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. I kommunehelsetenesta er fysioterapi ei lovpålagd teneste. Fysioterapeutar har rett til å undersøkje og behandle pasientar utan tilvising frå lege eller anna helsepersonell.