Ved skolestart ble det delt ut datamaskiner til alle elevene. Datamaskinen er skolens eiendom som elevene disponerer den tiden de er elever ved skolen. Dette er en del av Tysvær kommune sin IKT-strategi som er politisk vedtatt.

 

Skolen vil bruke dette verktøyet som et supplement til den ordinære undervisningen. Dette gjør at elever alltid har lik tilgang til god teknologi som kan være med å motivere, støtte og videreutvikle læringen. Vi håper derfor at alle tar godt vare på datamaskinen, og henviser til skolens IKT-reglement som er lagt ut på skolens hjemmeside under Skjema.

 

 

I Ordensreglement for skulane i Tysvær under Sanksjonar står det: «Ved skade eller hærverk på skulen sine bygningar og/eller eigndelar kan eleven, i tillegg til å bli gitt andre sanksjonar etter ordensreglementet, også bli erstatningsansvarleg, jf. skadeerstatningslova § 1-1. Føresette kan bli erstatningsansvarlege etter skadeerstatningslova § 1-2, andre ledd.»

 

 

 

For at elever skal kunne ta med seg datamaskinen hjem må foresatte og elev signere en kontrakt der dette blir presisert. I tillegg blir det i den avtalen informert om at det er et tak på erstatningskrav pålydende 5000 kroner. Denne summen er en maksimalsum og det vil bli gjort en vurdering i hver enkelt tilfelle om hvor mye en skal erstatte. Dersom en ikke ønsker å signere denne avtalen, kan ikke eleven låne maskinen med hjem. De kan likevel bli krevd for erstatning hvis de ødelegger datamaskinen i undervisning. Vi håper at alle elevene får ta med seg maskinen hjem, men vil tilrettelegge for bruk kun på skole.

 

 

Hilsen Olav R. Staveland, rektor Frakkagjerd ungdomsskole.