Kommunestyret vedtok i 2015 nytt Reglement for møte- og reisegodtgjersle for folkevalde i Tysvær kommune

I reglementet finn du reglane om faste og variable møtegodtgjersle, reisegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste mv

 

Her kjem meir informasjon