Prisar:

Instrumentalundervisning / Song

kr. 1830,- per halvår

Gruppeundervisning (Teater, dans, visuell kunst, musikk) Kr. 1440,- per halvår

Kurs (Musikk frå livets begynnelse)

Kr. 890,- per kurs (10 ganger)

Instrumentleige

Kr.  394,- per halvår
Utstyrsleige Teater / Visuell kunst    Kr. 180,- per halvår
Kopieringsavgift (faktureres i høstsemesteret for hele året) Kr.  72,- per år


NB! Søskenmoderasjon: 25%

Prisane er regulert  januar 2018

Fakturering Ver merksam på at elevkontingenten fakturerast to gonger årleg via kommunen sitt fakturasystem. Faktura vert sendt til den som er registrert som føresatt i søknaden.

Det vert gitt reduksjon i kontingent ved tapt undervisning ut over to gonger per semester, dersom dette skuldast mangel på vikar. Reduksjonen slår inn på faktura i påfølgende semester.

Elever over 21 år betaler dobbel kontingent for individuell plass.

Det er høve til å kjøpe utvida undervisningstid for ekstra interesserte elevar i song og instrumentalopplæringa. Tilbodet om utvida tid har eigen kontingent.

 

Tysvær kommune tilbyr nye ordninger rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier. Dette innebærer støtte til medlemskap/kontingent i Tysvær kulturskole:

https://www.tysver.kommune.no/tilskott/tilskott-til-medlemskontingent-og-kulturskule/stotte-til-medlemskontingekent-og-kulturskole