Opptak

Hovudvilkår for elevplass:

  • Søkjarar busett i kommunen
  • Søkjarar som har søkt eller fornya ventelisteplass innan rett frist i hovudopptak
  • Søkjarar med rett alder i forhold til disiplin/gruppe

Andre vilkår som gjev fortrinnsrett til plass:

  • Elevar frå førskuletilbod har fortrinnsrett ved første gongs søknad i skulealder
  • Søkjarar utan plass i kulturskolen
  • Søkjarar utan individuell plass i kulturskole
  • Søkjarar på venteliste frå førre år
  • Søkjarar med særskilte behov som talar for elevplass. Dette må kome fram skriftleg og blir rektor si vurdering.

   Ved like forhold vert det nytta loddtrekning v/opptak.