Bedre tverrfaglig innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er samhandlingsmodellen Tysvær kommune bruker for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre. En elektronisk stafettlogg, ulike verktøy og veiledninger skal bidra til en tidligere innsats.

Hvorfor?

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, helsestasjon, fritidsklubb og i hjelpetjenester som blant annet PPT og barneverntjenesten. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt. Barn og unge skal ikke falle mellom flere stoler. I Tysvær kommune etablerer vi rutiner som er felles for skoler, barnehager, hjelpetjenester og andre. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for barna, de unge og deres foreldre – samt de ansatte.

Hvem?

Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet. Aldersgruppen er 0 til 20 år. Modellen omfatter alle ansatte i Tysvær kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge som har behov for ekstra støtte og oppmerksomhet. Barnehager, skoler, fritidsklubber og andre kan bidra til en avgjørende forskjell for disse barna og ungdommene.

Hva?

Gjennom «Bedre Tverrfaglig Innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig identifisering og forebygge at utfordringer som barn og unge har, vokser seg større. Foreldre skal alltid involveres i en tidlig fase.

BTI-modellen inneholder:

 • Elektronisk stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres
 • Oversikt over ulike tiltak/tilbud for barn og unge i Tysvær
 • Verktøy og veiledere
 • Beskrivelse av nivåer i arbeidet
 • Beskrivelse av rollen som stafettholder

Hvordan?

BTI-modellen skal benyttes av fagpersoner som jobber med barn og unge – og deres foreldre i Tysvær kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av et elektronisk verktøy for samhandling (stafettloggen) ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter ved behov, og sette i verk tiltak. Foreldre/ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Verktøy

Her finnes en oversikt over ulike verktøy man kan benytte seg av i BTI modellen:

 • Skjema for innhenting av informert samtykke
 • Skjema med faktorer som kan gi grunnlag for bekymring
 • Mal for gjennomføring av tverrfaglige møter
 • Mal for bekymringssamtale

Rutiner

 • Tysvær kommune sin modell for samhandling
 • Overgangsrutiner mellom barnehage og skole
 • Kjerneområder for våre hjelpetjenester

Tiltak

 • Oversikt over tiltak i de forskjellige resultatområdene