Organisering:

  • Beredskapsavdelinga i Tysvær brannvesen blir leia av varabrannsjef/leiar beredskap. Avdelinga har 3 brannstasjonar og eitt depot uten tilknytta personell.
  • Kvar brannstasjon har 15-16 brann- og redningspersonell. Av desse har ein del røykdykkarteneste som tilleggsoppgåve og 4-5 er utrykkingsleiarar.
  • I tillegg kjøper Bokn kommune administrative tenester av Tysvær brannvesen. Brannsjef og leiar av beredskapsavdelinga er også leiarar for Bokn brannvesen, og drifter brannvesenet i Bokn kommune.
  • Avdelinga har med dette rundt 60 brann- og redningspersonell.
  • Ved aksjonar er INNSATSLEIAR BRANN brannsjefens sin stadfortredar på skadestaden.

Aktiviteter:

  • Nettsidene er under utarbeiding. Her kjem meir innhald.