Fosterheim er ein privat heim som tek vare på eit barn eller ein ungdom som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldra har det daglege omsorgsansvaret.

Viss du vil bli fosterforelder

Viss du veit om eit barn som treng fosterheim og som du ønskjer å vere fosterforeldre for, kan du ta kontakt med den kommunen eller bydelen som barnet bur i.

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldra skal samarbeide med barneverntenesta og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminneleg god økonomi. Dei må ha tid og overskot til å gje barnet eit trygt og godt heim.

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å vere fosterforelder. Før eit barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bur hos deg får du oppfølgjng, råd og rettleing. Fosterforeldra mottar ei økonomisk godtgjering.


Les meir på Bufetat sine sider  external link blue 12px