Betalingssatsar frå 01.01.2020:

Betalingssats Pris per månad
2 dagar pr. veke / 40% Kr. 1 316
3 dagar pr. veke / 60% Kr. 1 981
4 dagar pr. veke / 80% Kr. 2 608
5 dagar pr. veke / 100% Kr. 3 135


Matpenger på 350 kroner kommer i tillegg til betalingssatsene. 


Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. to, 50 % for barn nr. tre og evt. fleire barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga

Ein kan søke om redusert foreldrebetaling. Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. For barnehageåret 2020/2021 gjeld derfor denne ordninga for hushaldningar med ei samla inntekt som er lågare enn 574 750 kroner per år.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skulestart, som bur i hushaldninger med låg inntekt, rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå og med 1. august 2020 gjeld gratis kjernetid for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 566 100 kroner per år.