Spesialundervisning for voksne

Tysvær opplæringssenter tilbyr undervisning for personer som etter lov har rett på spesialundervisning, les mer på Lovdata om rett til spesialundervisning på grunnskolens område § 4 A-2.

Kriterier 

  • Du må være over opplæringspliktig alder.
  • Du må ikke ha eller kunne få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne.
  • Du må på grunn av sykdom, skade eller ulykke, ha behov for fornyet grunnskoleopplæring / spesialundervisning.

Opplæring er en viktig faktor i habilitering og rehabilitering av mennesker med ulike læringsbehov. Det er et nært samarbeid med personer i hjem/egen bolig, miljøpersonalet, ergo/fysioterapeut, logoped og brukernes pårørende. Tysvær opplæringssenter gir tilbud til mange grupper med ulike behov for opplæring/vedlikeholdstrening av grunnleggende ferdigheter, mestring av dagliglivets aktiviteter (ADL) og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Voksne med spesifikke vansker 

Vi vet at mange voksne har spesifikke lese- og skrivevansker, og kan ha bruk for kompenserende strategier og eventuelle hjelpemidler innen data. Andre kan ha vansker med matematikk. 

Voksne med ulike sansehemminger 

Voksne med tale-, syns-, hørsels- eller andre funksjonshemminger kan ha rett på spesialundervisning. Det samme gjelder personer med erverva sykdom (f.eks. nevrologisk sykdom) eller skade.

Voksne med generelle lærevansker 

Personer med generelle lærevansker f.eks. personer med psykisk utviklingshemming, kan ha rett på voksenopplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter.

Voksne med multihandikap 

Personer med multihandikap kan ha rett til hjelp innen samhandling/alternativ og supplerende kommunikasjon, organisering, hukommelse og sansestimulering.

Voksne med psykiske lidelser 

Personer med psykiske lidelser kan ha rett til spesialundervisning.

Hvordan søker du om hjelp?

Du kan søke om spesialundervisning på eget skjema. Dersom du trenger hjelp til å søke kan du henvende deg til oss.
Henvisningsskjema til PPT fås på Tysvær opplæringssenter, på PPT eller ved å klikke på lenken nedenfor. PPT vurderer og utarbeider en sakkyndig vurdering.

Les mer om PPT og finn skjemaer på Tysvær kommune sine nettsider

Vedtak 

Rektor ved Tysvær opplæringssenter fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. 

IOP 

Det blir årlig utarbeidet en IOP (Individuell opplæringsplan) med utgangspunkt i sakkyndig vurdering. Denne skal si noe om målene ved undervisningen, innhold og omfang og hvordan undervisningen skal organiseres. Dersom det er mulig skal du, dine medhjelpere og eventuelt pårørende være med å utarbeide IOP.

Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

 

Søknadskjema

Melding om behov for spesialundervisning (PDF, 316 kB)

Kontaktinformasjon

Tysvær opplæringssenter
E-post
Mobil 90 22 96 87

Frakkagjerdvegen 100
5563 Førresfjorden

Resepsjonen er bemannet; Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30 

 Besøk vår facebook side her

Liv Berit R. Stavland
Rektor
E-post
Mobil 99 26 76 61
Inger Karin Baustad
Avdelingsleder
E-post
Mobil 48 12 48 61