Grunnskole og realkompetansevurdering

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, (Opplæringsloven) § 4A-1, gir rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Vilkårene for opplæring

 • over opplæringspliktig alder
 • ikke har rett til videregående opplæring etter opplæringssloven § 3.1
 • lovlig opphold i landet
 • trenger grunnskoleopplæring

Hvem er målgruppen?

 • Voksne som ikke har fullført grunnskoleopplæring
 • Voksne som trenger fornyet grunnskoleopplæring

Hvilke fag tilbyr vi?

Opplæring i de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne som nevnt under. Du kan også få opplæring i grunnleggende ferdigheter for å utdanne deg eller få jobb, som for eksempel lesing, skriving, regning, IKT.

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag. 

Du kan få opplæring i hele eller deler av fag.

Gjennom samtale med søker, kartlegging og/eller realkompetansevurdering blir det avgjort hvilken opplæring søker får.

Opplæringen gis på dagtid. Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.
Les mer om voksnes rett til grunnskoleopplæring på udir.no.

 

Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæring

I en realkompetansevurdering vurderes din realkompetanse opp mot krav beskrevet i læreplaner. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom formell, ikke-formell og/eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har fått gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på andre måter.

Kartlegg din kompetanse

For å få mest mulig utbytte av realkompetansevurderingen, er det viktig å få vist frem all relevant kompetanse som kan vurderes opp mot kravene i det faget du har valgt å vurderes i. Du bør samle dokumentasjon eller på annen måte beskrive din realkompetanse.

Vurder realkompetansen

Din realkompetanse vurderes opp mot faglige krav ved bruk av metoder som for eksempel samtale, oppgaver, praktisk arbeid eller vurdering av dokumentasjon. Din realkompetanse vurderes av en faglærer med god kjennskap til læreplanen. Det vurderes om din realkompetanse er likeverdig.

Dokumentasjon etter vurderingen

Etter en realkompetansevurdering i grunnskoleopplæring får du et kompetansebevis som viser hva som er godkjent.

Godkjent realkompetanse kan gi den voksne

 • dokumentasjon på godkjent kompetanse i fag, dvs. en dokumentasjon som er likeverdig med andre sluttvurderinger
 • avkortet og tilpasset opplæringstilbud for å oppnå vitnemål i grunnskolen

Les mer om realkompetansevurdering på udir.no.

Les mer om realkompetansevurdering i grunnskolen her. (PDF, 629 kB)

Søknadskjema

Søknadskjema grunnskoleopplæring/realkompetansevurdering for voksne (PDF, 444 kB)

Kontaktinformasjon

Tysvær opplæringssenter
E-post
Mobil 90 22 96 87

Frakkagjerdvegen 100
5563 Førresfjorden

Resepsjonen er bemannet; Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30 

 Besøk vår facebook side her

Liv Berit R. Stavland
Rektor
E-post
Mobil 99 26 76 61
Hilde Anita Vold
Avdelingsleder
E-post
Telefon 46 81 89 11