Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring, jf. Opplæringsloven §9a-2

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Det er elevens subjektive opplevelse som er avgjørende for om skolen skal gripe inn.

Hvis en voksen vet om eller er bekymret for, at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal han eller hun så snart som mulig:

  • gripe inn og om mulig stoppe krenkelsen
  • melde ifra om krenkelsen til rektor

Rektor har ansvar for at skolen undersøker og vurderer saken, lager en plan og setter inn tiltak slik at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og foreldrene om hva som blir gjort. Eleven og foresatte har rett til å bli hørt i saken. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken, jf. § 9a-5 i Opplæringsloven. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Ressurser

Plan for trygt og godt skolemiljø (under revidering)

Skolens aktivitetsplikt

Skolens ordensregler (PDF, 140 kB)

En trygg skoledag uten mobbing

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (Udir)

Artikkelliste