Opptak og frister

Tysvær kommune har syv kommunale og tre private barnehager. Kommunen og de private barnehagene har samordnet opptak.

Når må jeg søke for å ha rett til barnehageplass?

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15.februar. For å være en del av hovedopptaket må ønsket oppstartdato være seinest 30. november samme år. For å kunne søke barnehageplass må barnet ha et personnummer. Søkere som ikke bor i Tysvær på søknadstidspunktet, men som skal flytte til kommunen, må opplyse om dette i søknaden.

Når har barnet rett til barnehageplass?

  • Barn som fyller 1 år i perioden januar – august har rett til plass i august det året de fyller 1 år.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til plass den måneden det året de fyller 1 år.
  • Barn som fyller 1 år i desember har rett til plass førstkommende august etter at de har fylt 1 år.
  • Barn som er eldre enn 1 år og står uten barnehageplass har rett til plass fra august.

Dersom det ikke er ledig plass i de barnehagene som er lagt inn i søknaden, vil barnet få tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når barnet mottar tilbud om plass i en barnehage i Tysvær kommune.

Har du allerede søkt om plass og venter på tilbud trenger du ikke å sende ny søknad for å få rett til plass. Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden, må du gjøre dette før søknadsfristen. Tysvær kommune har et hovedopptak pr barnehageår. Retten til barnehageplass gjelder fra første hovedopptak etter søknadsdato. 

Du kan søke om barnehageplass gjennom hele året og barnehagene gjør opptak ved ledig kapasitet.

Les mer om opptakskriterier i Tysvær kommune sine vedtekter for kommunale barnehager her (PDF, 486 kB) (PDF, 490 kB)

Når får jeg svar på søknaden?

Når søknaden er sendt vil du motta en bekreftelse på e–post på at søknaden er mottatt på den adressen som er oppgitt i søknaden.

Det sendes ut vedtak om barnehageplass i løpet av mars måned. Det er viktig å svare på tilbudet innen fristen. For seint svar vil medføre at tilbudet blir gitt til et annet barn.

Når må jeg søke hvis jeg ønsker å bytte barnehage eller endre oppholdstid?

Ved ønske om bytte av barnehage eller endring av oppholdstid er søknadsfristen 15. februar. Vær oppmerksom på at  søknad om å bytte barnehage og endre oppholdstid er bindende. Om en ikke lenger ønsker å stå på venteliste i annen barnehage, men vil beholde den plassen barnet allerede har, må søker forlate ventelisten.

Innhenting av opplysninger fra folkeregisteret

Når du søker barnehageplass vil offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt innhente opplysninger fra folkeregisteret når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter denne loven; Barnehageloven § 47

Dette innebærer informasjon om foreldreansvar og adresseinformasjon.

Dersom det er forhold rundt foreldreansvar som ikke kommer frem i folkeregisteret som kommunen må være særlig oppmerksomme på må du informere om dette slik at personvernet kan ivaretas. Ta da kontakt med Tysvær kommune på telefon 52 75 70 00 før du søker barnehageplass

Viktig å huske på før du søker

Du kan sette opp inntil 6 barnehager i prioritert rekkefølge. Les vedtektene på barnehagens hjemmeside. Vedtektene beskriver blant annet barnehagens opptakskriterier. Husk å sette riktig oppstartdato.

Klikk her for å søke barnehageplass i Tysvær kommune