Psykisk helseteam barn/familie skal gje tilbod om psykisk helsehjelp til barn – unge og deira føresette, når det er behov og ønske om dette.

Alle i teamet har særskilt kompetanse på psykisk helse. Teamet er ein del av det psykiske helsetilbodet i kommunen.

Nokre av oppgåvene til teamet er: Oppfølging til einskildbrukarar, familiar og deira nettverk, arbeid med grupper, informasjon, konsultasjon, undervisning og veiledning. Tenesta er eit supplement til tilbodet som helsesøster og andre gir, og skal ha hovudfokus på psykisk helse og oppfølging ved psykiske vanskar.

Ein kan sjølv ta direkte kontakt, eller be andre om hjelp til å komma i kontakt med tenesta.

Ta kontakt:

Fagansvarleg:
Audhild D. Frøyland 
Tlf.: 52 75 88 91 / 905 57 986

Fagkonsulent:
Bodil Valen
954 44 668 / 52 75 88 97 

Fagkonsulent:
Ingebjørg Stokka
482 36 939

Psykolog:
Marit H. Selvig Johnsen
991 56 797 / 52 75 89 37

 

Skjema: Tilvending til psykisk helseteam (PDF)