Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være meddommer i tingretten, lagmannsretten eller jordskifteretten. Vi trenger også skjønnsmedlemmer. Det å være meddommer eller skjønnsmedlem er en betydningsfull samfunnsoppgave, og det er viktig med en bred representasjon av kommunens innbyggere. Frist for å melde interesse er 20. mars.

 

Tysvær kommunestyre skal velge:

40 meddommere til tingretten. Meddommere i Haugaland tingrett skal sammen med fagdommere dømme i straffesaker.

12 lagrettemedlemmer til lagmannsretten. Meddommere i Gulating lagmannsrett dømmer sammen med fagdommere, eller som en av flere lagrettemedlemmer i en jury.

Jordskiftedommere til jordskifteretten. Meddommerne avgjør, sammen med jordskiftedommeren, hvilke løsninger som skal velges for bruk av eiendommer og bruksrettigheter, og eventuelt avsi dom i tvister.

15 skjønnsmedlemmer: Skjønnsmedlemmer er langt på vei en type sakkyndige meddommere. De kan delta både i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i rettslige skjønn. Det er Rogaland fylkeskommune (fylkestinget) som oppnevner skjønnsmedlemmer ut fra forslag fra Tysvær kommune. Det er i liten grad behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og det er derfor et krav at de som blir oppnevnt er særlig kyndig innen et spesielt fagområdet. Dette kan være kompetanse innenfor fagområder som jord-/skogbruk, plan- og reguleringsprosesser, bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap. Dersom du ønsker å bli oppnevnt som skjønnsmedlem må du oppgi hvilken av disse fagområdene du har kompetanse innen.  

 

Hvem kan være meddommere?

Domstolloven (§§ 70-72) stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

  • Folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen (den dagen kommunestyret oppnevner)
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret de tre siste årene før valgdagen
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • Snakker og forstår norsk.
  • Personlig egnet
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.

I tillegg er en utelukket fra valg som meddommer dersom en har blitt idømt ubetinget fengselsstraff, forvaring m.v., slik det går frem av domstolloven §72. Kommunen vil gjennomføre vandelskontroll.

Det er et krav om at utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det vil si at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges. Kjønn og geografi er sikret gjennom oppnevningsprosessen.

Domstoladministrasjonen opplyser at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om meddommere og skjønnsmedlemmer har normal digital kompetanse.

 

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å bli meddommer eller skjønnsmedlem kan du registrere din interesse her på dette skjema innen 20. mars. Oppgi om du ønsker å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten. Du kan ikke velges til både lagmannsretten og tingretten, men personer som velges til en av disse to rettene kan i tillegg melde seg om aktuelle meddommere til jordskifteretten eller som skjønnsmenn. Ønsker du å være skjønnsmann du oppgi hvilken kompetanse du innehar.

Vi oppfordrer også de som er meddommere og skjønnsmedlemmer i inneværende periode, og som ønsker å bli gjenoppnevnte, å melde sin interesse om å fornye vervet ved å sende inn skjema.

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller du kan ta kontakt med leder av Politisk sekretariat Liv Jorunn Frønsdal på telefon 9094 8891 eller saksbehandler Åshild Austerheim Milje 9054 1774

Vervet gjelder for perioden 1. januar 2021 til 31.desember 2024.

Etter at kommunestyret har foretatt valg vil de som er oppnevnt bli varslet i eget brev.

Mer informasjon:

Mer informasjon om det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten finner du på https://www.domstol.no/meddommere/

Mer informasjon om å være jordskiftemeddommer finner du på https://www.domstol.no/jordskiftemeddommer/

Mer informasjon om skjønnsmedlem finner du her:  https://www.domstol.no/verktoy/juridisk-ordliste/s/Skjonnsmenn/