I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-3 blir det varslet oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning for Halsaneset hytteområde, planId 201603. 

På vegne av de respektive grunneiere i området skal RH Oppmåling utarbeide forslag til reguleringsplan for sørenden av Gismarvik, på Halsaneset i Tysvær kommune. Teknisk utvalg vedtok den 29.08.2019 under sak nr. 77/19 at forslag til planprogram kunne legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av et område hvor det allerede ligger spredt fritids-/eneboligbebyggelse. Det skal tilrettelegges for anlegg tilhørende fritidsboligene, så som; friluftsområde, adkomstvei og renovasjonsplass. Eksisterende eneboliger videreføres som boligformål. Planområdet omfatter totalt et areal på ca. 91.4 daa, og ligger på sørenden av Gismarvik, på Halsaneset sør for Storås. Eksisterende fritidsboliger og areal som skal fortettes er vist som LNF-område i kommuneplanen.

Planavgrensningen er vist stiplet på vedlagt kartutsnitt. Det er lagt til grunn en romslig avgrensning av planområdet ved varslingen for å sikre at eventuelle mindre justeringer faller innenfor endelig avgrensning. Dette kan for eksempel være trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende Fv. 4775, nye kryssløsninger og liknende. Planområdet vil innsnevres i planforslaget etter at nødvendige utredninger er foretatt.

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid i området varslet 15.11.2016, men da uten planprogram. Da planarbeidet er i strid med kommuneplanen er det behov for planprogram og konsekvensutredning.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til kontaktperson: RH Oppmåling v/ Rune Hemnes, tlf. 41 76 27 90, E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Eventuelle merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes per e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller per brev til Slettebøvegen 84, 4270 Åkrehamn.

Planprogrammet har høringsfrist 16.11.19

 

Dokumenter i saken:

Planprogram

Kart