Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Høgahaug

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan for Høgahaug. Detaljreguleringsplanen er en endring av gjeldende reguleringsplan for Nappatjørna (plan-ID 200212) for områdene B og C, gardsnummer 79 og bruksnummer 701, 1022 og 1023.

Formålet med planarbeidet er å utvide områdene B og C regulert til konsentrert bebyggelse ut mot friområde i sørvest. I områdene ser en for seg å legge til rette for oppføring av tre firemannsboliger og fem eneboliger, som til sammen gir 17 boenheter. Planarbeidet skal legge til rette for formålene frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og lekeplass med tilhørende anlegg.

Planarbeidet blir utført av Tysvær kommune, og spørsmål kan rettes til Tysvær kommune v/Vivian Mortveit.

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er innen 10.10.2018

pdf 16 farge Planområde Høgahaug