Tysvær Kommune har ein ambisjon om å bli ein føregangskommune innanfor digitalisering. Både politisk og administrativt har kommunen derfor høge ambisjonar for dette området dei neste åra.

I den nyoppretta stillinga som digitaliseringssjef blir du kommunen sin fremste pådrivar for at våre ambisjonar blir til verkelegheit. Me skal utvikle digitale førsteval  for innbyggarar, næringsliv og tilsette. Gjennom alle digitaliseringsprosjekt har me fokus på å fornye, forenkle og forbetre kommunen sine tenester og bidra til auka verdiskaping.

Søknadsfrist: 15.03.2019

Les meir her