Ytterlige vannprøver fra større deler av Aksdalsvatnet er nå analysert for cyanobakterier. Resultatene viser cyanobakterier av typen Dolichospermum lemmermannii flere steder i vannet.

Det er også kommet svar på giftstoffprøven og det er ikke påvist giftstoff av typen microcystin (levertoksiner) i noen av prøvene. Det er fremdeles noen av prøvene som ikke er ferdig analysert.

NIVA vil analysere prøvene videre for andre giftstoffer (anatoksin-a og saxitoksin) i neste uke. Videre skriver de «at det ikke påvises microcystin i noen av prøvene betyr ikke at «faren er over». Cyanobakterier kan produsere flere typer kjente toksiner og en lang rekke andre bioaktive stoffer som vi ikke kjenner virkningen av».

Når det er påvist cyanobakterier i et vann, er det sannsynlig at dette er et problem som vil vedvare lenge. Det er usikkert om og eventuelt når vannet kan «friskmeldes» og det vil være fare for at nye oppblomstringer kan skje raskt, selv om man får negative resultat på vannprøver. Det vil derfor være behov for en langvarig oppfølging av vannet for å vurdere dette. Vi forventer at vannet vil være utrygt som drikkevann over lengre tid.   

Ut fra den siste kunnskapen vi har tilgjengelig er våre råd som følger:

  • Ikke bruk Aksdalsvatnet som drikkevann eller til matlaging, verken til mennesker og dyr.
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, vær obs på dette.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra Aksdalsvatnet.

For de som bruker vannet som privat drikkevannskilde, har vi fått råd fra NIVA om at vann med påvist cyanobakterier kan brukes til dusjing, vasking og lignende om det er klart, lukt- og fargefritt. Vann med dypt vanninntak og god filtrering er mer sikkert å bruke enn motsatt. Vannverkseier må gjøre en vurdering på dette. Tysvær kommune anbefaler alle innbyggere å koble seg til kommunalt vann- og avløpssystem for å sikre seg trygt drikkevann uten helserisiko. Vi minner forøvrig om ansvaret private vannverkseiere har for å sikre at drikkevannet er helsemessig trygt - les mer om dette i drikkevannsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868). 

Det kommunale drikkevannet er ikke påvirket av denne situasjonen, og de som er tilkoblet dette kan trygt drikke vannet som før.

Vi ber alle som observerer synlig algeoppblomstring i Aksdalsvatnet om å ta kontakt med servicetorget på tlf. 52 75 70 00.

 

Om cyanobakterier (blågrønnalger)

Cyanobakterier er en gruppe fotosyntetiske mikroorganismer som er karakterisert av forskjellige pigmenter. Oppblomstringer av cyanobakterier kan forårsake toksikologiske (forgiftning) og allergiske problemer.

Les mer på:

https://www.niva.no/forskning/ferskvannsokologi/cyanobakterier

https://www.fhi.no/ml/badevann/algeoppblomstring-i-vann/

https://www.fhi.no/publ/2010/cyanobakterier-blagronnalger---oppb/

 

Blågrønnalger Aksdalsvatnet