I forbindelse med utarbeidelse av ny samfunnsdel inviteres frivilligheten i og for Tysvær til å komme med innspill.

Det er sendt ut invitasjon direkte på mail, men hvis Tysvær kommune ikke har riktig kontaktinformasjon eller noen ikke står oppført i kommunens oversikt kan man finne relevant informasjon i denne artikkelen. 

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Tysvær kommune har mange aktive lag og organisasjoner som fremmer folkehelse, inkludering og mestring, og bidrar til sosiale møteplasser gjennom hele livsløpet. Tysvær kommune har en egen Frivilligplan 2019-2023, der ulike tiltak er beskrevet for å legge til rette for vekst og utvikling og et godt samarbeid.

Kommunens øverste plandokument- kommuneplanens samfunnsdel- skal revideres i 2021/2022 og i forbindelse med dette arbeidet inviteres alle interesserte til å komme med innspill og være i dialog med kommunen som koordinerer arbeidet.

Tysvær kommune ønsker å invitere deg som representant for frivillig sektor, i og for Tysvær, til å svare på spørsmålene i linken under. I første fase skal det såkalte planprogrammet utarbeides, som vil ha fokus på overordnede satsningsområder. Etter at denne blir politisk vedtatt rundt sommeren 2021 skal selve samfunnsdelen utarbeides. Da vil man gå videre med mål og strategier for et bærekraftig Tysvær de neste 12 årene.

Dine innspill er viktige for å sikre at frivillig sektor sin kompetanse blir en del av grunnlaget for valg av satsningsområder for Tysværsamfunnet.

Dette er første direkte kontakt med frivilligheten i forbindelse med samfunnsdelen, og det vil komme flere muligheter for innspill og dialog fremover gjennom ulike metoder og verktøy. På grunn av koronapandemien er det begrenset mulighet for fysiske møter, men så snart det lar seg gjøre vil vi legge til rette for det, i tillegg til den digitale medvirkningen.

Svarfrist; 12.mars 2021.

Link til skjema;

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_qGiSsRTrUeqQvJfCq7wOk1Tqo1-scxKqO9rwMVCXjhURDJBMEg3RTAzMkQ3NlpPR1QzMVFXV0xaUy4u

 

group 3530357 1920