Søk på kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del 3 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Tilskuddet skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.

Søknadsfrist: 30. september

Søknadsportal: Startside (regionalforvaltning.no)