Revidert planforslag Topnesvågen hyttefelt

Teknisk utvalg, vedtok i møte 22.04.2021, å leggje nytt revidert planforslag for detaljregulering Topnesvågen hyttefelt, planid 201606, ut til offentleg ettersyn. Kunngjeringa er i samsvar med Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Føremålet med planen er å tilretteleggje for oppføring av fritidsbustader med tilhøyrande anlegg i tråd med gjeldande kommuneplan for området. Planforslaget er revidert etter auka kunnskapsgrunnlag sidan 2019.

Du kan kome med merknader via vårt elektroniske skjema her

Innspel og merknader kan også sendast skriftleg til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal (merk merknader med 20/19755) eller på e-post til: post@tysver.kommune.no

Frist for innsending av merknad er 07.06.2021

Alle vedlegg i saka finn du i vår innsynsportal