Det er nå utarbeidet en detaljreguleringsplan for naust og småbåthavn i Grønevika, Gismarvik. Teknisk utvalg har i møtet den 22.11.2018 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for naust med tilhørende båtplasser og parkering, samt en utvidelse av eksisterende flytebrygge i Gismarvik småbåthavn med 20 nye båtplasser.

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig til: Tysvær kommune v/Forvaltning, pb 94, 5575 Aksdal

(merk merknader med 2018/467)

Frist for innsending av merknader er innen 28.01.2019

 

Saksframlegg

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse