Fra august 2019 ble retten til gratis kjernetid også utvidet til å gjelde 2-åringer. I Tysvær kommune har vi følgende moderasjonsordninger for betaling av barnehageplass:

Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Reduksjonen gjelder også dersom søsken har tilbud i ulike barnehager i kommunen.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4-, og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. For barnehageåret 2019/2020 er inntektsgrensen 548 500 kroner.

Søknadsprosess

Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på eget skjema som dere finner på Tysvær kommune si hjemmeside. I beregningsgrunnlaget er det kun betaling av barnehageplass som blir lagt til grunn. Matpenger kommer i tillegg.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni. Vedtaket gjeld f.o.m 15. august og gjelder for ett barnehageår ad gangen.

Det er mulig å søke underveis i løpet av barnehageåret,og vil da gjelde fra 1. i påfølgende måned etter vedtak er fattet. 

pdf Søknad om betalingsreduksjon

Søknad sendes til Resulatområde barnehage, Postboks 94, 5575 Aksdal