Rådmannen sitt budsjettframlegg 2023

I dag la rådmannen fram budsjettet for 2023, samt økonomiplan for 2023 - 2026.

 

Rådmannens forord

Verden har endret seg dramatisk siden det siste budsjettet ble lagt frem; en krig i Europa, en ulmende pandemi, stigende renter, strømprisrekorder og en skjør global økonomi. 

Denne uroen merkes også i Tysvær kommune. Vi har dessverre flere bekymringer, men heldigvis har vi også mye å se frem til og å være takknemlig for. 

 

Solidaritet og hjerterom

Solidariteten med Ukraina er stor i vår kommune, og det har vært stor vilje til å ta imot de menneskene som flykter fra landet. Kommunen har i løpet av året bosatt totalt 114 flyktninger. Gjennom et godt samarbeid mellom ulike tjenesteområder i kommunen, med innbyggerne og med frivilligheten har vi klart å bosette og følge opp flyktede familier og enslige på kort tid. En av de største utfordringene har vært- og vil være- å skaffe nok boliger for de som skal bosettes. Signaler fra IMDI tyder på at Tysvær vil bli anmodet om å ta imot et stort antall flyktninger også i 2023.

Koronapandemien er i en ny fase, og selv om mange tiltak er nå borte opprettholder Tysvær kommune inntil videre nødvendig kapasitet og beredskap knyttet til TISK-arbeid og vaksinasjon i tråd med nasjonale føringer. 

 

Et mer nyansert bilde

Tysvær kommune har hatt gode inntekter de siste årene og i stor grad bundet disse inntektene opp i drift og ordinær tjenesteproduksjon. Rekordhøye driftsresultater har vært gledelig, men også gitt et bilde av at kommuneøkonomien i Tysvær går på skinner og vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Realiteten er, som vanlig, noe mer nyansert. Først og fremst; Tysvær har en god økonomisk stilling som gir kommunen mange muligheter, og som mange nyter godt av. Men kommunen har også parallelt med å ha høye inntekter pådratt seg en stadig større gjeld og må bruke overskuddet til å kunne investere videre i fremtiden.

 

Tøffere prioriteringer

Demografien er pådriver for nødvendige investeringer i Tysvær kommune de neste årene. Færre barn og flere eldre vil snu om på bruksintensiteten av de kommunale tjenestene og setter nye krav til den kommunale infrastrukturen. Ikke bare for å etterkomme konkrete tjenestebehov, men også for å bevare og fremme sosial- og samfunnsmessig tilhørighet; mellom kulturer og generasjoner, mellom syke og friske, ansatte og frivillige, offentlig og privat sektor. 

Rådmannen legger frem ny ungdomsskole og helsekvartal som de viktigste prioriteringene i økonomiplanperioden. Ny Frakkagjerd Ungdomsskole skal være ferdigstilt i løpet av 2025, et helhetlig bygg som legger godt til rette for fremtidens skole, ny læring og for samspill med lokalmiljøet. Endelig investeringsbeslutning skal vedtas i kommunestyret neste år.

Helsekvartal i Aksdal er en viktig brikke i å møte konsekvensene de demografiske endringer medfører for helse, pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Et fremtidsrettet bygg som samler flere tjenester under samme tak skal legge opp til gode bo-, behandlings- og arbeidsforhold,  bidra til driftseffektivitet, og invitere gjennom gode møteplasser til samskaping og sambruk. En god planlegging og gjennomføring av prosjektet er helt avgjørende dersom kommunen skal få en mer effektiv drift og bedre ressursutnyttelse innen pleie og omsorg.

Samtidig som disse store prosjektene skal realiseres er det også viktig å ta vare på eksisterende bygg og infrastruktur. Tysværtunet er kommunens mest sentrale møtested og en plass for mange organiserte og uorganiserte aktiviteter året rundt. I 2023 kan vi markere at kulturhuset har vært en bærebjelke for kommunens visjon om aktivitet og trivsel i 30 år. De neste årene er det behov for større vedlikehold og oppgraderinger i kulturhuset for å bevare bygget og tilpasse fasilitetene moderne behov. 

Frivillighetssentral tilknyttet i et eget bygg til Tysværtunet og Alvanuten Fritidshus har vært planer som har støttet- og fortsatt er- viktige satsinger i kommunen. Tysvær kommune er sårbar i forhold til lavere inntektsvekst og gjeldsøkning. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen ikke å gå videre med disse investeringene i kommende økonomiplanperiode.

 

Flere steg mot fremtiden

De ansatte og deres kompetanse er den viktigste ressursen for Tysvær kommune i møte med fremtidens utfordringer. Sammen med innbyggere, næringsliv og frivilligheten skal det utvikles nye og fremtidsriktige løsninger. I vår region finns det et stort mangfold av kunnskap og det satses tungt på kompetanseutvikling i både private og offentlige virksomheter. Med kommunens sentrale plassering vil Tysvær ha en nøkkelrolle i å legge til rette for næringsutvikling og grønt industriløft i regionen. 

Å ta Tysvær inn i fremtiden, betyr også å tenke digitalt og regionalt. Gjennom Digi Rogaland jobber alle kommunene i fylket sammen om å utvikle gode strategier, verktøy og tjenester for innbyggerne og næringsliv. Digitalisering av interne prosesser og LEAN-metodikk er også viktige brikker i kommunens omstillingsarbeid de neste årene. 

Klimaendringene er en felles utfordring verdenssamfunnet står ovenfor, og som kommunene må ta på større alvor. Rådmannen legger også for 2023 frem et klimabudsjett med tiltak for en «grønnere kommune». I møte med høye strømpriser er energieffektivisering- og økonomisering tiltak som bidrar både til å spare energi og kostnader.   

 

TK-2030 lyser vei

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 er laget i en tid med stor usikkerhet. Utarbeidelse av dette budsjettet og plan for de omfattende omstillingene i tråd med TK-2030 har satt resultatområdene på prøve i år. Jeg vil benytte anledningen til å berømme ledere og de budsjettansvarlige i avdelingene for å ikke miste det store bildet ut av synet.

Økonomiplanen som legges frem for de neste fire årene viser nøkternhet, men også ansvarlighet på alle områder. Vi har ingen garantier for morgendagen, men det å planlegge sammen for fremtidens Tysvær gir optimisme og pågangsmot.

-Sigurd Eikje, rådmann-
 

Veien videre:

28. oktober

Rådmannen legger fram forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 fredag 28.10 kl. 14.30.

28.10.2022 14:30

10. november

Invitasjon til høring om kommunebudsjettet

De politiske partiene i Tysvær inviterer privatpersoner og organisasjoner til åpen høring om kommunebudsjettet 2023 og økonomiplanen 2024- 2026.

Høringen finner sted i kommunestyresalen torsdag 10. november kl 19.00

10.11.2022 19:00

29. november

29. november blir budsjettet behandlet i formannskapet

Når formannskapet har behandlet budsjettet, legges det ut til offentlig ettersyn i 14 dager.

Før behandling i formannskapet, har budsjettet også vært behandlet i aktuelle råd og utvalg.

29.11.2022 09:00

13. desember

Kommunestyret vedtar budsjett- og økonomiplan 2023-2026.

13.12.2022 18:00

 

Du kan se opptak av budsjettframlegget på KommuneTV

 

Hva er en Økonomi- og handlingsplan?

En økonomi- og handlingsplan inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt strategiske satsningsområder og mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Etter at planene er vedtatt av kommunestyret er budsjettet for det kommende året bindende, og økonomiplanen er retningsgivende.